Image1

Kumpulan Biografi SIngkat Ulama

BIOGRAFI  ULAMA
 Biogafi Imam Abu Dawud | Biografi Ahmad Azhar Basyir | Biografi As-Sayyid Sabiq | Biografi Abdul Wahhab Khallaf |  Biogrfi Hasbi ash-Shddieqy

1.   Imam Abu Dawud                      
            Nama Lengkapnya adalah Abu Da>wud Sulaima>n bin al-Asy’ab Isha>q bin Basyir bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy As-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah Imam ahli hadis yang sangat teliti, dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau adalah, kitab as-Sunan, kitab al-Marsil, kitab al-Qadar, kitab an-Nasikh wal al-Mansukh, kitab Fada>il al-Amal, kitab az-Zyhd, Dala’il an-Nubuwah, ibtida> al-wahyu dan akbar al-Khawa>rij.
            Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalam sunannya “aku mendengar dan menulis hadis rasulullah Saw, sebanyak 500.000 buah hadis dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 yang kemudian aku tuangkan dalam kitab sunan ini. Diantara murid-muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa Dhahhak as-Salimi at-Tirmizi. Beliau wafat di Basrah tanggal 6 Syawal 275 H/899 M.

2. Ahmad Azhar Basyir 
            Beliau lahir di Jogjakarta pada tanggal 21November 1928 beliau adalah alumnus PTAIN Jogjakarta  (1956) dan memperoleh gelar magister dalam studi Islam pada Universitas Cairo (1965). Mengikutipendidikan purna sarjana dalam bidang filsafat di Universitas Gajah Mada (1971-1972). Beliau Juga menjabat lector pada al-mamater yang sama dalambidang filsafat Islam dengan merangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN, UII dan UMY.
            Di antara karyanya adalah hukum Perkawinan Islam, HukumWaris Islam, Ikhtisar Fiqh Jinayah, Asas-asas Mua’malah dan lain-lain.


3. As-Sayyid Sabiq.

Beliau adalah seorang ulama mesir yang memiliki reputasi internasional  di bidang fiqh dan dakwah Islam melalui karyanya yang momumental yaitu  fiqh as-Sunnah, al-tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan kholifah ketigaUsman Bin Affan. Menganut mazhab syafi’i termasuk keluarga Sayyid Sabiq,namun beliau lebih memilih mazhab hanafi di Universitas Ummu al-Qurra’Mekkah. 

4. Abdul Wahhab Khallaf. 
            Ia adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer. Ia dilahirkan pada tahun 1888 M dan wafat pada tahun 1956 M. Khallaf pernah mengenyam pendidikan tinggi di al-Azhar. Kemudian ia bergabung dengan lembaga Peradilan Agama dan dan lulus darinya sekaligus diangkat sebagai dosen. Pada tahun 1920,ia diangkat sebagai Qodli di Mahkamah Syar’iyyah. Lalu pada tahun 1924 diangkat sebagai dirjen urusan kemasjidan pada kementrian perwakafan. Selanjutnya ia dianggkat sebagai Dosen pada Fakultas Hukum pada Universitas Cairo dalam bidang studikeislaman pada tahun 1934-1956 M. Ia berhenti menyampaikan kuliah karena sakit. Abd Wahha Khallaf sangat produktif dalam menulis. Ia sering mengadakan kunjungan ke Negara-negara Islam. Diantara karyanya adalah : Ilmu Ushul Fiqh, al- Waqfwa al-Mawaris, Mashodirat-Tasyri’ al-Islami dan lain-lain. 

5. Hasbi ash-Shddieqy 
            Nama lengkapnya adalah Prof.DR.T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di hoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. dan Wafat Pada Tanggal 9 Desember 1975 M. dalam usia 71 tahun di Jakarta. Pendidikannya dimulai dari pondok pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri,yaitu Qodli cik Husain. Dalam mencapai karirnya beliau banyakmendapatkan bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalahi. Beliau belajar ilmu agama di pondok-pondokpesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 M. beliau belajar di al-Irsyad Surabaya. Beliau juga aktif berdakwah dalam mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid’ah dan kurafat.
            Karirinya di budang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN. Kemudian menjadi dosen tetap di PTAIN Yogyakarta.
            Pada tahun 1960 beliau diangkat sebagi guru besar dalambidang ilmu hadis,pada hari peresmian IAIN tanggal 34 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari’Abu Hanifah sampai masa pensiun tahun 1972. Pada tanggal 12Maret 1975 beliau memperolehgelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) danpada tanggal 29 Oktober 1975 beliau juga dianugerahigelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan KaliJaga Yogyakarta dalambidang ilmu Syari’ Abu Hanifah.

            Beliu termasuk salah satu ulama besar yang produktif dengan karya ilmiahnya yang banyak, diantaranya adalah : Kitab al-Islam, Tafsiran-Nur,Penghantar Hukum Islam, Falsafah Hukum Islam, Islam Menjawab Tantangan Zaman dan lain-lain.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kumpulan Biografi SIngkat Ulama"

Post a Comment