Image1

Makalah Sistem Sosial dalam Islam

SISTEM NILAI DALAM ISLAM
Islam tidak terlalu menekan bentuk sesuatu pemerintahan, apa yang diutamakan ialah  prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar.
Nilai-nilai Dasar itu mencakup:
- Nilai Moral – Spritual (Akhlak)
- Persamaan
- Keadilan dsb.
Penekanan nilai ini amat penting kerana adanya nilai-nilai Islam yang baik, maka manusia akan menjadi lebih unggul dan boleh dibedakan daripada hewan yang tidak berakal dan bernaluri. Allah mengutus nabi Muhammad s.a.w. yang mempunyai akhlak yang terpuji agar menjadi contoh kepada manusia.
” Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung”. ((Al-Quran :4)
Nilai-nilai Islam yang dipupuk bukan untuk masyarakat Islam saja tetapi juga untuk sekelian makluk yang mengetahui  diri mereka manusia.
Sehingga nilai-nilai ini mendasari intitiusi-intitiusi yang berada di negara-negara Islam, hingga kini.
 Ini disebut di dalam Al-Quran :
” Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”.
Walaupun ungkapan ayat tersebut ringkas namun nilai yang baik dan dan tersirat itu adalah untuk keselamatan  agama, jasmani, jiwa, keturunan dan sebagainya.
Oleh karena itu persekitaran yang didiami oleh seseorang individu itu perlulah dipimpin dan diarahkan oleh nilai-nilai dan cirri-ciri yang baik, agar masyarakat dapat sama-sama berganding dalam semua aspek kehidupan. Nilai-nilai inilah yang merupakan faktor penting dalam menunjangi kekuatan masyarakat dan negara.


SISTEM POLITIK DAN SISTEM PEMELIHARAAN ISLAM
         Perkataan politik berasal dari perkataan latin Polis bermakna penjaga atau juga dikatakan sebagai mempelajari tentang negara.
        Politik dalam bahasa arab pula disebut sebagai as-siyasah yang bermakna kewajipan menangani sesuatu masalah yang mendatang. Biasanya orang yang terlibat dalam mengatur atau menangani urusan politik adalah pemimpin politik atau ahli politik.
Politik adalah perkara asas dalam pemerintahan sesebuah kerajaan dan ia tidak boleh dipisahkan dari Islam. Sebagaimana dalan Al-Quran disebutkan  :
” …….hendaklah ada dikalangan kamu satu umat yang meyeru kepada kebaikan (menyuruh kepada makruf) dan melarang dari kemungkaran sementara kamu beriman kepada Allah”.

           Apa yang dilihat sekarang ini ramai kalangan pemimpin sesebuah kerajaan terkeliru tentang konsep politik menurut syariat Islam. Golongan ini adalah golongan secular yang terpengaruh dengan budaya yang terpisah dari syariat. Bagi mereka politik harus terpisah dari Islam dan tiada hubung-kait antara keduanya.

       Politik menurut perspektif Islam pula bukanlah sesuatu yang bersifat static, jumud dan tertutup rapat. Ia menjadikan syariat sebagai pangkal atau asas utamanya, bersandar kepadanya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain ia bersifat dinamik berkembang bersama perkembangan masyarakat yang sentiasa diperbaharui bersama pembaharuan pemikiran terbuka untuk ijtihad sesuai dengan kehendak sesuatu zaman.1. KONSEP POLITIK ISLAM
·        Islam merupakan system yang tersusun dan mempunyai prinsip-prinsip yang tetap. Bagi Al-Maududi seorang tokoh terkenal gerakan Islam di Pakistan terdapat tiga prinsip politik dalam Islam iaitu Tauhid, Risalah dan Khilafah.
o    Tauhid memberi maksud mempercayai Allah s.w.t. bahawa tuhan yang satu (esa), dan layak disembah. Allah yang mencipta semua kejadian dan menentukan nilai-nilai serta meletakkan ukuran (Qadar).
o     Risalah, Allah telah memberikan risalah kepada nabi-nabi dan rasul-rasul melalui wahyu untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, supaya mereka beriman kepada Allah.
o    Khilafah adalah bermaksuh tunduk, sembah ataupun taat. Dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, “ Dan tidak aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah –KU”.

               Pembentukan negara Islam berasaskan Institusi Khilafah mesti diwujudkan. Islam tidak menetapkan cara dan bentuk perlaksanaan dalam politik Islam.
             Apa yang wajar dilakukan ialah melihat ciri-ciri politik Islam yang sesuai seperti Khilafah, Syura dan Bai’ah yang seharusnya menjadi panduan dan pedoman dalam menerajui kerajaan yang diwujudkan.
        Pemimpin perlu jelas akan matlamat mereka melaksanakan perjuangan menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebathilan dalam masyarakat dan juga negara berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w.
    
2. INSTITUSI KHILAFAH
-      Khilafah bermaksud tunduk, sembah ataupun taat.
-      Khalifah bermaksud orang yang bertanggungjawab menjadi ketua negara.
-      Institusi khilafah zaman Rasulullah bukan seperti intitusi biasa kerana ia berbeDa dengan Daulah. Terdapat empat    keadaan penting dalam institusi Khilafah zaman Rasulullah iaitu :
o       Kuasa mutlak adalah Allah s.w.t.
o       Manusia hanya pentadbir di muka bumi sahaja.
o       Pentadbiran undang-undang yang dijalankan hendaklah berdasarkan undang-undang yang ditetapkan oleh Allah.
o       Dalam menjalankan undang-undang Allah, manusia perlu memenuhi matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.

                Institusi Khilafah penting kerana ia adalah ketua kepada negara dan tertakluk dengan peraturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis.
               Institusi Khilafah juga merupakan simbol kepada agama Islam. Oleh itu khalifah bukan sekadar menjadi ketua malahan menjadi Imam kepada sembahyang lima waktu.
             Khilafah juga merupakan simbol keamanan dan kestabilan negara. Khalifah merupakan hakim dalam mahkamah kerana ia merupakan orang yang paling dipercayai yang seharusnya memainkan peranan penting dalam membuat keputusan undang-undang.CIRI-CIRI POLITIK ISLAM
PERLANTIKAN KHALIFAH
            Terdapat tiga bentuk pemilihan atau perlantikan khalifah Islam,  semasa zaman Khulafa Al-Rasyidin.
o       Perlantikan Khalifah Abu Bakar selepas kewafatan Rasulullah adalah daripada persetujuan umum di khalayak ramai dan semua orang-orang Islam telah memberi Bai’ah kepadanya.
o       Perlantikan Khalifah Umar bukan daripada persetujuan orang ramai tetapi merupakan lantikan daripada Khalifah Abu Bakar sendiri. Perlantikan demikian bertujuan untuk mengelakkan perselisihan di kalangan masyarakat Islam sesama sendiri.
o       Perlantikan khalifah Uthman selepas Khalifah Umar dilakukan dengan cara mesyuarat.
  
MAJLIS SYURA ATAU MAJLIS PENASIHAT
              Majlis syura atau majlis penasihat kepada pemimpin negara. Segala keputusan ketua negara harus mendapat persetujuan Majlis Syura, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang membuat keputusan. Rusulullah telah mengikut Sistem Syura seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah.
 “ …..dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu”.  ( surah Ali Imran ayat 159)
”…...dan bagi orang yang menerima seruan tuhannya dan mendirikan solat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka….”
(surah Al-Syura ayat 38).
 
                Di dalam pentadbiran Islam, khalifah mestilah merujuk kepada Al-Quran jika terdapat permasalahan yang berlaku dan kemudian merujuk pula kepada sunnah.
               Sekiranya tidak dapat mencari jalan penyelesaian, maka harus merujuk kepada Majlis Syura (termasuk hakim-hakim)untuk mencari jalan penyelesaian. Biasanya keputusan ditentukan oleh Ijma’ (persepakatan semua ahli Syura).
            Jika ketiga-tiga kaedah ini tidak berjaya mereka boleh melakukan ijtihad yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah.jika mereka tidak mendapat jalan pernyelesaian. Selanjutnya.
BAI’AH
Perkataan bai’ah berasal daripada perkataan ba’a yang bermaksud menjual. Syarat sah berjual beli ialah akad. Kedua-dua belah pihak iaitu penjual dan pembeli mestilah berakad sebelum berjual beli.
            Bai’ah khalifah ialah seperti berjual beli, khalifah sebagai pembeli manakala rakyat sebagai penjual.  Membai’ah seorang khalifah bermaksud memberi kepercayaan kepada seseorang khalifah untuk memimpin negara.
Seseorang khalifah mestilah berazam untuk menunaikan tanggungjawab memimpin, dan mempunyai keperibadian yang mulia.EKONOMI DALAM ISLAM
         Dalam perannya sebagai pegangan hidup Islam juga tidak luput dari permasalahan ekonomi yang menjadi sumber kehidupan manusia, oleh karena itu Islam tidak menyekat umatnya untuk menjalankan perniagaan/perdagangan (baca: menjalankan proses ekonomi) selagi ia tidakmengabaikan dengan prinsip dan syariat Islam.
 Dan di antara ciri-ciri ekonomi Islam ialah :
·             Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.
·             Mengeluarkan zakat  perniagaan.
·             Menjaga kebajikan semua pihak.
·             Tidak mengamalkan nilai negatif (riba, zalim, menipu)
·             Segala usaha yang dijalankan dikira ibadat dan keuntungan yang diperoleh dianggap sebagai nikmat.
 
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahawa 9/10 daripada rezeki adalah dengan berniaga. Antara aspek yang terlibat dalam perlaksanaan ekonomi Islam ialah Intitusi Baitul Mal dan cabangnya.
 KESIMPULAN 
            Islam memang agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan walaupun itu hanya mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar saja. Tapi itu menunjukkan bahwa Islam juga agama yang bersifat dinamis dan tidak rigid.
            Pengaturan sistem sosial dalam Islam tidak hanya mencakup sattu aspek saja, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek moral, nilai dan perilaku, aspek politik maupun aspek ekonomi.
            Oleh karena itu, sebenarnya wajar kalau seandainya Islam diidealkan sebagai sebuah negara, karena di dalam ajaran Islam itu sudah tercakup mengenai segala struktur maupun sistem sosial yang mengatur kehidupan manusia. Dan tepat sekali seperti apa yang telah dikatakan Dr. V. Fitzgerald: "Islam bukanlah semata agama (a religion), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dapat dipisahkan satu sama lain".

DAFTAR PUSTAKA

·      Abdalla, Ulil-Abshar. Muhammad: Nabi dan Politikus. Dalam WWW. Islamlib.com. 04-05- 2004
·      Anwar, Minda. Islam dan Demokrasi. Dalam Harian Media Indonesia, 13 Januari 2003.
·      Ayyoub, Mahmoud M. The Crisis Of Muslim History. Penrj. Munir A. Mu’in. Mizan: Bandung, 2004
·      Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahanya. Toha Putra: Semarang, 1989.
·      Dhiauddin, Dr. Rais. Teori Politik Islam, Penrj. Abdul Hayyi al Kattany. GIP: Bandung, 2003.
·      Elizabeth K. Notingham, Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama. Raja Grafindo: Jakarta, 1996.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Makalah Sistem Sosial dalam Islam"

Post a Comment